Thủy phân hoàn toàn cùng một lượng saccarozơ và mantozơ trong môi trường axit, sản phẩm thủy phân của hai chất này đem trung hòa rồi thực hiện phản ứng tráng bạc được khối lượng Ag trong hai trường hợp theo thứ tự lần lượt là x và y. Quan hệ giữa x và y là:

A.

x = y.

B.

x > y.

C.

x < y.

D.

2x = y.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

x = y.

Saccarozơ Glucozơ + fructozơ

Mantozơ 2glucozơ

Trong môi trường tráng bạc, có NH3 tan trong nước tạo môi trường kiềm nên fructozơ bị chuyển thành glucozơ.

Mà mantozơ và saccarozơ là đồng phân của nhau. Vậy lượng Ag thu được sau phản ứng là bằng nhau.

x = y.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...