Thủy phân hoàn toàn 34,2 gam saccarozơ. Lấy toàn bộ sản phẩm X của phản ứng thủy phân cho tác dụng với lượng dư AgNO3/NH3 thu được a gam kết tủa. Còn nếu cho toàn bộ sản phẩm X tác dụng vói dung dịch nước brom dư thì có b gam brom phản ứng. Giá trị của a và b lần lượt là             

A.

A. 21,6 và 16        

B.

B. 43,2 và 32        

C.

C. 21,6 và 32        

D.

D. 43,2 và 16

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 img1          

img2.

Ta có sản phẩm X tác dụng với lượng dư AgNO3/NH3 thì cả glucozơ và fuctozơ đều phản ứng.

img3 

img4 

Sản phẩm X tác dụng với dung dịch Br2 thì chỉ có glucozơ phản ứng

img5     

Vậy đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...