Thủy phân hoàn toàn 34,2 gam dung dịch saccarozơ 30% trong môi trường axit vô cơ loãng đun nóng thu được dung dịch X. Trung hòa dung dịch X rồi cho tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư, đun nóng thu được m gam Ag. Giá trị của m là:

A.

12,96.

B.

43,2.

C.

25,92.

D.

6,48.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

12,96.

msaccarozơ= 34,2.30% = 10,26 (g)  nsacarozơ = 0,03 (mol).

saccarozơ glucozơ + fructozơ

  0,03                  0,03          0,03 (mol)

Mà fructozơ trong môi trường NH3/H2O chuyển thành glucozơ.

glucozơ  2Ag

 0,06              0,12 (mol)

 mAg = 0,12.108 = 12,96 (g).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...