Thuỷ phân este C2H5COOCH=CH2 trong môi trường axit tạo thành những sản phẩm gì?

A.

C2H5COOH, CH2=CH–OH.

B.

C2H5COOH, HCHO.

C.

C2H5COOH, CH3CHO.

D.

C2H5COOH, CH3CH2OH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

C2H5COOH, CH3CHO.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...