Thuỷ phân chất nào sau đây chỉ thu được glucozơ?

A.

Mantozơ.

B.

Axit gluconic.

C.

Saccarozơ.

D.

Fructozơ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Mantozơ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...