Thuỷ phân 70,0 gam một polipeptit X được với hiệu suất 80% thu được 70,2 gam một amino axit Y. Công thức cấu tạo của Y là:

A.

H2N[CH2]5COOH.

B.

H2N-CH2-CH2COOH.

C.

H2N-CH(CH3)COOH.

D.

H2N-CH2-CH2COOH và H2N-CH(CH3)COOH.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...