Thủy phân 14,6 gam Gly-Ala trong dung dịch NaOH dư thu được m gam muối. Giá trị của m là         

A.

A: 20,8

B.

B: 16,8

C.

C: 18,6

D.

D: 20,6

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phương pháp : Bài toán thủy phân peptit : (*)Thủy phân trong H2O img1 ban đầu         img2 - Số pt H2O = số lk peptit - BTKL : mpeptit + mH2O = maa ban đầu (*) Thủy phân trong MT axit ( HCl )          Ax + (x – 1)H2O + xHCl → muối clorua - số pt HCl = số nguyên tử N/ peptit = x - BTKL : mpeptit + mH2O + mHCl = mmuối (*) Thủy phân trong MT bazo : NaOH Ax + xNaOH → muối natri + H2O - số pt H2O = số Haxit / Ax - BTKL : mpeptit + mNaOH = mmuối Natri + mH2O Lời giải :  Gly –Ala + 2NaOH → Gly-Na + Ala-Na + H2O => Muối sau phản ứng gồm : 0,1 mol Gly-Na và 0,1 mol Ala-Na => m = 20,8g  

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...