Thuốc thử nào trong các thuốc thử dưới đây để nhận biết được tất cả dung dịch các chất trong dãy sau: lòng trắng trứng, glucozơ, glixerol và hồ tinh bột?

A.

Cu(OH)2/OH và đun nóng.

B.

Dung dịch AgNO3 trong NH3.

C.

Dung dịch HNO3 đặc.

D.

Dung dịch iot.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Cu(OH)2/OH và đun nóng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...