Thuốc thử nào sau đây dùng để phân biệt các dung dịch: CrCl3, AlCl3, CuCl2, MgCl2, BaCl2?

A.

Dung dịch NH3.

B.

Dung dịch NaOH.

C.

Dung dịch Na2CO3.

D.

Dung dịch H2SO4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Dung dịch NaOH.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...