Thuốc thử nào sau đây dùng để phân biệt các dung dịch: CrCl3, AlCl3, CuCl2, MgCl2, BaCl2?

A.

Dung dịch NH3.

B.

Dung dịch NaOH.

C.

Dung dịch Na2CO3.

D.

Dung dịch H2SO4.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...