Thuốc thử nào sau đây có thể nhận biết được 4 dung dịch: AlCl3, FeCl3, CuCl2, ZnSO4?

A.

Dung dịch NaOH.

B.

Dung dịch Ba(OH)2.

C.

Dung dịch Ba(NO3)2.

D.

Quỳ tím.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Dung dịch Ba(OH)2.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...