Thuốc thử nào sau đây có thể nhận biết được 4 dung dịch: AlCl3, FeCl3, CuCl2, ZnSO4?

A.

Dung dịch NaOH.

B.

Dung dịch Ba(OH)2.

C.

Dung dịch Ba(NO3)2.

D.

Quỳ tím.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...