Thuốc thử duy nhất dùng để phân biệt bốn dung dịch riêng biệt không nhãn chứa glucozơ, glixerol, fomanđehit, etanol là:

A.

Cu(OH)2 trong dung dịch NaOH đun nóng. 

B.

Ag2O trong dung dịch NH3.

C.

Na kim loại.

D.

Nước brom.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Cu(OH)2 trong dung dịch NaOH đun nóng. 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...