Thuốc thử duy nhất dùng để phân biệt bốn dung dịch riêng biệt không nhãn chứa glucozơ, glixerol, fomanđehit, etanol là:

A.

Cu(OH)2 trong dung dịch NaOH đun nóng. 

B.

Ag2O trong dung dịch NH3.

C.

Na kim loại.

D.

Nước brom.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...