Thuốc thử duy nhất dùng để phân biệt bốn dung dịch riêng biệt không nhãn chứa glucozơ, glixerol, fomanđehit, etanol là:

A.

Cu(OH)2 trong dung dịch NaOH đun nóng. 

B.

Ag2O trong dung dịch NH3.

C.

Na kim loại.

D.

Nước brom.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Cu(OH)2 trong dung dịch NaOH đun nóng. 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...