Thuốc thử dùng để phân biệt được 3 chất riêng biệt: hexan, glixerol và glucozơ đựng trong 3 lọ không nhãn là:

A.

Na và Cu(OH)2.

B.

Ag2O/dd NH3.

C.

Cu(OH)2.

D.

Na, NaOH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Cu(OH)2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...