Thực hiện phản ứng tráng bạc với dung dịch X chứa m gam hỗn hợp glucozơ và saccarozơ thu được 0,02 mol Ag. Nếu đun nóng X với trong H2SO4 loãng, trung hòa thu được dung dịch Y rồi mới tráng bạc thì được 0,06 mol Ag. Gía trị của m là:

A.

8,64.

B.

5,22.

C.

10,24.

D.

3,60.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

5,22.

- Với dung dịch X:

C6H12O6 2Ag↓

C12H22O11 không phản ứng

= 0,01 (mol).

- Với dung dịch Y:

C6H12O6 2Ag↓

C12H22O11 2C6H12O6  4Ag↓

  = = 0,01 (mol).

 m = 0,01.(180 + 342) = 5,22 (gam).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...