Thực hiện những thí nghiệm sau đây:

a) Sục từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2.

b) Sục từ từ đến dư khí SO2 vào dung dịch Ba(OH)2.

c) Nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2.

d) Nhỏ từ từ đến dư dung dịch KOH vào dung dịch Al2(SO4)3.

e) Nhỏ từ từ đến dư dung dịch AlCl3 vào dung dịch NaOH.

f) Nhỏ từ từ đến dư dung dịch NH3 vào dung dịch NaOH.

g) Nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch KAlO2.

h) Nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch Na2CO3.

i) Sục từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch NaAlO2.

j) Cho từ từ đến dư dung dịch NH3 vào dung dịch Zn(NO3)2.

Thí nghiệm nào có hiện tượng kết tủa tăng dần đến cực đại rồi sau đó tan dần đến hết?

A.

a, b, d, e. 

B.

a, b, d, g, j.

C.

a, b, i.

D.

c, d, g.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

a, b, d, g, j.

- Sục từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2.

- Sục từ từ đến dư khí SO2 vào dung dịch Ba(OH)2.

- Nhỏ từ từ đến dư dung dịch KOH vào dung dịch Al2(SO4)3.

- Nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch KAlO2.

- Cho từ từ đến dư dung dịch NH3 vào dung dịch Zn(NO3)2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...