Thực hiện các thí nghiệm sau: (1) Cho bột Cu vào dung dịch FeCl3. (2) Cho bột Fe vào dung dịch CuCl2. (3) Thổi luồng khí CO đến dư qua ống sứ chứ Fe3O4 nung nóng. (4) Điện phân nóng chảy NaCl. (5) Cho Na vào dung dịch CuSO4. (6) Nung nóng hỗn hợp bột gồm ZnO và cacbon trong điều kiện không có không khí. Số thí nghiệm thu được kim loại là:

A.

4. 

B.

3. 

C.

5. 

D.

6. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Các phương trình hóa học:

(1) Cu + 2FeCl3 -> CuCl2 + 2FeCl2

(2) Fe + CuCl2 -> FeCl2 + Cu

(3) 4 CO + Fe3O4 -> 3Fe + 4CO2

(4) 2NaClimg5 2Na + Cl2 

(5) img7 

(6) ZnO + C -> Zn + CO.

Các thí nghiệm thu được kim loại là (2), (3), (4), (6).

Vậy đáp án đúng là A. 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...