Thực dân Pháp tấn công Căn cứ địa Việt Bắc từ khi nào?

A.

Từ ngày 9 - 10 - 1947

B.

Từ ngày 7 - 10 - 1947

C.

Từ ngày 17 - 10 - 1947

D.

Từ ngày 10 - 7 - 1947

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Từ ngày 7 - 10 - 1947

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...