Thực dân Pháp tấn công Căn cứ địa Việt Bắc từ khi nào?

A.

Từ ngày 9 - 10 - 1947

B.

Từ ngày 7 - 10 - 1947

C.

Từ ngày 17 - 10 - 1947

D.

Từ ngày 10 - 7 - 1947

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...