Thực chất cuộc nội chiến 1946-1949 ở Trung Quốc là?

A. Cuộc đấu tranh để lựa chọn con đường phát triện của dân tộc: chủ nghĩa tư bản hay chủ nghĩa xã hội.
B. Một cuộc chiến tranh cục bộ nằm trong khuôn khổ của Chiến tranh lạnh.
C. Cuộc đầu tranh chống ách thống trị của chủ nghĩa thực dân.
D. Cuộc cách mạng tư sản nhằm lật đổ nên thống trị phong kiến tồn tại lâu đời ở Trung Quốc
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...