Theo sơ đồ:

Với mỗi mũi tên là một phản ứng thì X, Y, Z, T là:

A.

Etilen, axetilen, glucozơ, etyl clorua.

B.

Etilen, natri etylat, glucozơ, etyl axetat.

C.

Anđehit axetic, vinyl axetat, etyl clorua.

D.

Etylenglicol (etylen glicol), natri etylat, glucozơ, anđehit axetic.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...