Theo sơ đồ:

Với mỗi mũi tên là một phản ứng thì X, Y, Z, T là:

A.

Etilen, axetilen, glucozơ, etyl clorua.

B.

Etilen, natri etylat, glucozơ, etyl axetat.

C.

Anđehit axetic, vinyl axetat, etyl clorua.

D.

Etylenglicol (etylen glicol), natri etylat, glucozơ, anđehit axetic.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Etilen, natri etylat, glucozơ, etyl axetat.

Nếu X, Y, Z, T lần lượt là etilen, axetilen, glucozơ, etyl clorua  Sai vì từ axetilen với một phản ứng không thể tạo ra ancol.

Nếu X, Y, Z, T lần lượt là anđehit axetic, vinyl axetat, etyl clorua  Sai vì từ vinyl axetat với một phản ứng không thể tạo ra ancol.

Nếu X, Y, Z, T lần lượt là etylenglicol (etylen glicol), natri etylat, glucozơ, anđehit axetic Sai vì từ etylen glicol với một phản ứng không thể tạo ra ancol.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...