Theo quan niệm hiện đại, phát sinh sự sống là quá trình tiến hóa các hợp chất của cacbon theo thứ tự nào sau đây?

A.

Gluxit  Lipit  Prôtêin.

B.

C CH  CHO  CHON.

C.

CH  CHO  CHON   CHONMg.

D.

Gluxit  Lipit  Prôtêin Axit nuclêic.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

C CH  CHO  CHON.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 20 phút có lời giải - đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...