Theo quan niệm của thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây là đúng?

A.

Tất cả các biến dị là nguyên liệu của chọn lọc tự nhiên.

B.

Tất cả các biến dị đều di truyền được và đều là nguyên liệu của chọn lọc tự nhiên.

C.

Không phải tất cả các biến dị di truyền đều là nguyên liệu của chọn lọc tự nhiên.

D.

Tất cả các biến dị di truyền đều là nguyên liệu của chọn lọc tự nhiên.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...