Theo Menđen, với n cặp gen dị hợp phân li độc lập thì tỉ lệ phân li kiểu gen được xác định theo công thức nào?         

A.

A: Tỉ lệ phân li kiểu gen là img1

B.

B: Tỉ lệ phân li kiểu gen là img1  

C.

C: Tỉ lệ phân li kiểu gen là img1

D.

D: Tỉ lệ phân li kiểu gen là img1  

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C Với 1 cặp gen thì tỉ lệ phân li kiểu gen ở F2 là 1 : 2 : 1 Với n cặp gen dị hợp phân li độc lập thì tỉ lệ phân li kiểu gen được xác định theo công thức  Tỉ lệ phân li kiểu gen là (1 : 2 : 1)n  

Vậy đáp án là C

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...