Theo dõi quá trình phân bào liên tiếp của một hợp tử trong thời gian 21,6 giây, người ta thấy tốc độ phân bào giảm dần đều. Biết rằng thời gian của lần phân bào đầu tiên là 2s và thời gian của lần phân bào cuối là 3,4s. Số lần phân bào và số tế bào được tạo ra trong khoảng thời gian trên lần lượt là

A.

8 và 256.

B.

16 và 64.

C.

16 và 256.

D.

4 và 64.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...