The____________ friendly products are designed not to harm the natural environment.

A.

environment

B.

environmental

C.

environmentally

D.

environmentalism

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...