Thể tứ bội có kiểu gen Aaaa khi giảm phân bình thường tạo ra các giao tử theo tỉ lệ là

A.

1A : 3a : 1Aa : 1aa.

B.

4Aa : 1aa.

C.

1Aa : 4aa.

D.

1Aa : 1aa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

1Aa : 1aa.

sử dụng sơ đồ tam giác => cơ thể có kiểu gen Aaaa giảm phân sẽ tạo ra các giao tử với tỉ lệ:

3Aa : 3aa = 1Aa : 1aa.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...