Thể tích vật thể tròn xoay sinh ra khi hình phẳng giới hạn bởi các parabol y = 4 - x2 và y = 2 + x2 quay

quanh trục Ox là kết quả nào sau đây?

A.

10 (đvtt)

B.

12 (đvtt)

C.

14 (đvtt)

D.

16 (đvtt)

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...