Thể tích dung dịch HNO 3 63 % (D = 1,52 g/ml) cần dùng để tác dụng với lượng dư

xenlulozơ tạo 297 gam xenlulozơ trinitrat là ?

A.

243,90 ml

B.

300,0 ml

C.

189,0 ml

D.

197,4 ml

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

197,4 ml

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...