The panda's ______ habitat is the bamboo forest.

A.

nature

B.

natural

C.

naturalized

D.

naturally

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...