The children seem to be totally .............................. of working quietly by themselves.

A.

A. unable

B.

B. impossible

C.

C. incapable

D.

D. not able

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:tobe capable / incapable of + V-ng/ N

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...