Thầy giáo Dương có img1 câu hỏi khác nhau gồm img2 câu hỏi khó, img3 câu hỏi trung bình và img4 câu dễ. Từ img5 câu hỏi đó có thể lập được bao nhiêu đề kiểm tra, mỗi đề gồm img6 câu hỏi khác nhau, sao cho trong mỗi đề nhất thiết phải có đủ cả img7 câu (khó, dễ, trung bình) và số câu dễ không ít hơn img8?                 

A.

A. img1.

B.

B. img1.

C.

C. img1.

D.

D. img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn A

TH1: img1câu dễ, img2câu trung bình và img3câu khó: img4 cách. TH2: img5câu dễ, img6câu trung bình và img7câu khó: img8 cách. TH3: img9câu dễ, img10 câu trung bình và img11 câu khó: img12 cách. Vậy số cách thỏa mãn yêu cầu bài toán : img13cách.  

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...