Thành phần kiểu gen của một quần thể là 0,49AA : 0,42Aa : 0,09aa. Tần số tương đối của alen A, a trong quần thể:

A.

p(A): q(a) = 0,3 : 0,7.

B.

p(A): q(a) = 0,6 : 0,4.

C.

p(A): q(a) = 0,8 : 0,2.

D.

p(A): q(a) = 0,7 : 0,3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

p(A): q(a) = 0,7 : 0,3.

Thành phần kiểu gen của một quần thể là 0.49AA : 0,42Aa : 0,09aa.

Vậy: Tần số tương đối của alen A là p(A) = 0, 49 + = 0,7.

P(A) + q(a) = 1  q(a) = 1 - 0,7 = 0,3.

Kết quả tần số tương đối các alen của quần thể là: p(A): q(a) = 0,7 : 0,3.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...