Thành phần kiểu gen của một quần thể có tính chất nào?

A.

Đa dạng và thích nghi.

B.

Đặc trưng và ổn định.

C.

Đặc trưng nhưng không ổn định.

D.

Đa dạng, thích nghi và ổn định.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 3 có lời giải chi tiết - đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...