Thành phần % khối lượng của nitơ trong hợp chất hữu cơ CxHyN là 23,71%. Số đồng phân amin bậc một thỏa mãn các dữ kiện trên là:

A.

3.

B.

2.

C.

4.

D.

1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

2.

%N = 12x + y + 14 = 59 12x + y = 45 (x = 3; y = 9).

Công thức phân tử của hợp chất là C3H9N Có 2 amin bậc một CH3-CH2-CH2-NH2; CH3-CH(CH3)-NH2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải chi tiết - 20 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...