Thành phần của Tân Việt cách mạng đảng bao gồm những ai?

A.

Trí thức và thanh niên tiểu tư sản yêu nước

B.

Thanh niên tiểu tư sản yêu nước.

C.

Binh lính người Việt trong quân đội Pháp

D.

Tù chính trị và sinh viên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Trí thức và thanh niên tiểu tư sản yêu nước

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...