Thắng lợi của nhân dân các nước nào làm cho chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi cùng hệ thống thuộc địa của nó cơ bản bị tan rã?

A.

Các nước Libi, Marôc.

B.

Các nưóc Gana, Ghinê

C.

Các nước Marốc, Xuđăng

D.

Các nước Môdămbích, Ănggôla.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Các nước Môdămbích, Ănggôla.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...