Tên gọi Mặt trận Thống nhất dân chủ Đông Dương có từ khi nào?

A.

Từ tháng 7 - 1938

B.

Từ tháng 3 - 1937

C.

Từ tháng 3 - 1938.

D.

Từ tháng 7 - 1936.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Từ tháng 3 - 1938.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...