Tên gọi mặt trận mà Hội nghị BCHTƯ Đảng tháng 11 - 1939 chủ trương thành lập là gì?

A.

Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng minh

B.

Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương,

C.

Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.

D.

Mặt trận Thống nhất dân chủ Đông Dương

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...