Tế bào giao tử của loài A có bộ nhiễm sắc thể đơn bội n = 14, loài B có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội là 2n = 72, thể song nhị bội được tạo ra từ hai loài này có bộ nhiễm sắc thể gồm 

A.

14 cặp NST.

B.

36 NST cặp.

C.

50 NST cặp.

D.

86 NST cặp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

50 cặp.

Tế bào giao tử cùa loài A có bộ nhiễm sắc thể đơn bội n = 14 → bộ NST lưỡng bội: 2n1 = 28.

Loài B có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n2 = 72.

 thể song nhị bội được tạo ra từ hai loài này có bộ nhiễm sắc thể gồm: 2n = 2n1 + 2n2 = 28 + 72 = 100 nhiễm sắc thể hay 50 cặp nhiễm sắc thể.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...