Tập nghiệm S của bất phương trình x2 + 4x + 4x2 - 5x + 4  0 là:

A.

S = [1 ; 4]

B.

S = (1 ; 4) ∪ {-2}

C.

S = (-∞ ; 1) ∪ (4 ; +∞)

D.

S = [1 ; 4] ∪ {-2}

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ta thấy vế trái của bất phương trình đã cho có dang f1(x)f2(x) trong đó:
f1(x) = x2 + 4x + 4 = (x + 2)2 có nghiệm kép là -2 và f2(x) = x2 - 5x + 6 có hai nghiệm là 2 và 3. Vì vậy ta thấy ngay tập nghiệm S của bất phương trình đã cho gồm -2 và các nghiệm của bất phương trình f2(x) < 0 (*).
Do hệ số của x2 là 1 (> 0), trái dấu với dấu của bất phương trình (*) nên tậpnghiệm của (*) là (2 ; 3).
Từ đó chọn S = (2 ; 3) ∪ {-2}.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...