Tập nghiệm S của bất phương trình x2 + 4x + 4x2 - 5x + 4  0 là:

A.

S = [1 ; 4]

B.

S = (1 ; 4) ∪ {-2}

C.

S = (-∞ ; 1) ∪ (4 ; +∞)

D.

S = [1 ; 4] ∪ {-2}

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...