Tập nghiệm của phương trình log6[x(5 - x)] = 1 là:

A.

{2 ; 3}

B.

{4 ; 6}

C.

{1 ; -6}

D.

{-1 ; 6}

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ta có: log6[x(5 - x)] = 1⇔ x(5 - x) = 6 ⇔ x2 - 5x + 6 = 0 ⇔ x = 2 hoặc x = 3

Vậy tập nghiệm của phương trình log6[x(5 - x)] = 1 là {2 ; 3}.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...