Tập nghiệm của phương trình ${{\log }_{2}}\left( {{x}^{2}}-x+2 \right)=1$ là

A.

$\left\{ 0 \right\}$

B.

$\left\{ {0;1} \right\}$

C.

$\left\{ { - 1;0} \right\}$

D.

$\left\{ 1 \right\}$

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...