Tập nghiệm của phương trình $C_x^2 + C_x^3 = 4x$

A.

$\left\{ 5 \right\}$

B.

$\left\{ 0 \right\}$

C.

$\left\{ { - 5;5} \right\}$

D.

$\left\{ { 0;5} \right\}$

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...