Tập nghiệm của bất phương trình |x - 3| + 2x +1 < 0 là:

A.

S = (-∞ ; -4)

B.

S = - ; 23

C.

S = ∅

D.

S = (-∞ ; 3)

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...