Tập nghiệm của bất phương trình |x - 3| + 2x +1 < 0 là:

A.

S = (-∞ ; -4)

B.

S = - ; 23

C.

S = ∅

D.

S = (-∞ ; 3)

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

- Xét x = 0 ∈ - ; 23 nhưng 0 không là một nghiệm của bất phương trình.
Vậy phương án S = - ; 23 sai.
- Xét x = -5 là một nghiệm của bất phương trình. Vậy tập nghiệm khác rỗng, suy ra S = ∅ sai.
- Xét x = 0 ∈ (-∞ ; 3), 0 không là nghiệm của bất phương trình, suy ra S = (-∞ ; 3) sai.
Cả ba trường hợp trên đều sai, do đó S = (-∞ ; -4) đúng. 
Ta cũng có thể chứng minh trực tiếp rằng S = (-∞ ; -4) đúng.
- Với x ≥ 3, bất phương trình có dạng 3x - 2 < 0 ⇔ x < 23. Mâu thuẫn.
Vậy bất phương trình không có nghiệm x ≥ 3.
- Với x < 3, bất phương trình có dạng -x + 3 + 2x + 1 < 0 ⇔ x < -4.
Vậy tập nghiệm là (-∞ ; -4).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...