Tập nghiệm của bất phương trình 3x - 1(x + 2)2x - 5  0 là:

A.

S = -2 ; 13 ∪ (5 ; +∞)

B.

S = (5 ; +∞)

C.

S = - ; 13 ∪ (5 ; +∞)

D.

S = -2 ; 13 ∪ (5 ; +∞)

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đặt f(x) = 3x - 1(x + 2)2x - 5
Ta thấy |3x - 1| > 0 với mọi x ≠ 13; (x + 2)2 > 0 với mọi x ≠ -2. Vậy dấu của f(x) phụ thuộc dấu x - 5. Cụ thể là :
x > 5 ⇒ f(x) > 0
x < 5 ⇒ f(x) < 0
x = 13 hoặc x = -2 ⇔ f(x) = 0.
Suy ra phương án S = -2 ; 13 ∪ (5 ; +∞) sai vì tập nghiệm không chứa -2 ; 13
Phương án S = (5 ; +∞) sai vì -2 và 13 là hai nghiệm không thuộc (5 ; +∞).
Phương án S = - ; 13 ∪ (5 ; +∞) sai vì tập nghiệm không chứa tập hợp - ; 13.
Vậy chọn phương án S = -2 ; 13 ∪ (5 ; +∞).
Cũng dễ thấy phương án này là đúng vì tập nghiệm của bất phương trình gồm cả khoảng (5 ; +∞) và hai giá trị -2 ; 13 làm cho f(x) = 0.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...