Tập nghiệm của bất phương trình 32.4x - 18.2x + 1 < 0 là:

A.

B.

(-5 ; -2)

C.

[-4 ; -1]

D.

(-4 ; -1)

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...