Tập hợp ion nào dưới đây có thể cùng tồn tại trong cùng một dung dịch?

A.

Mg2+, Ca2+, OH-, Cl-.

B.

Fe2+, Fe3+, .

C.

HS-, OH-, , H+.

D.

Na+, Cu2+, , H+.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Na+, Cu2+, , H+.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...