Tập hợp điểm biểu diễn số phức $z$ thỏa mãn $\mid z \mid

A.

Hình tròn tâm $O$ , bán kính $R=1$ , không kể biên.

B.

Hình tròn tâm $O$ , bán kính $R=1$, kể cả biên.

C.

Đường tròn tâm $O$ , bán kính $R=1$.

D.

Đường tròn tâm bất kì, bán kính $R=1$.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Gọi $z=a+bi $ $(a, b\in R )$ . Ta có: $\mid z \mid

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...