Tâm đối xứng của đồ thị hàm số  trùng với tâm đối xứng của đồ thị hàm số:

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

  ⇒ Tâm đối xứng của đồ thị hàm số là điểm I(0 ; 2).


 

⇒ Tâm đối xứng của đồ thi hàm số là điểm I(-1 ; 2) ⇒  Loại phương án .

 

⇒ Tâm đối xứng của đồ thị hàm số là điểm (0 ; -2). ⇒ Loại phương án .


⇒ Tâm đối xứng của đồ thi hàm số là điểm (1 ; 2). ⇒ Loại phương án .


Phương án  đúng.  ⇒ Tâm đối xứng của đồ thị hàm số này là

điểm (0 ; 2).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...