Tại sao lại khẳng định từ sau chiến thắng Việt Bắc thu – đông 1947 đến chến thắng Biên giới thu – đông năm 1950 là một bước phát triển của cuộc kháng chiến chống Pháp

A. Do ta giành được quyền chủ động trên chiến trường
B. Đánh bại âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của thực dân Pháp
C. Cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc thắng lợi
D. Pháp phải chuyển sang đánh lâu dài với ta
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...