Tại một nhà máy rượu, cứ 10 tấn tinh bột sẽ sản xuất được 1,5 tấn ancol etylic. Hiệu suất của cả quá trình điều chế là:

A.

26,4%.

B.

15%.

C.

85%.

D.

32,7%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

26,4%.

(C6H10O5)n  nC6H12O6  2nC2H5OH

   162n                                 2.46n     (tấn)

     10                                   5,68      (tấn)

Hiệu suất của quá trình điều chế = .100% = 26,4%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...